Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Wtorek 14 lipca 2020 r.
Strona G?ówna

O BIP UWM

Statystyka odwiedzin poszczególnych podstron

Nazwa strony Liczba wizyt
0 razy (z UWM )
INFORMACJA O UNIWERSYTECIE 14643 razy (z UWM 14643)
Kalendarium powstania Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie 105 razy (z UWM 105)
Ustawa powo?uj?ca Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie 131 razy (z UWM 131)
Kierownictwo Administracji 616 razy (z UWM 616)
Jednostki mi?dzywydzia?owe 149 razy (z UWM 149)
Jednostki ogólnouczelniane 213 razy (z UWM 213)
Zwi?zki zawodowe 94 razy (z UWM 94)
REKTOR prof. dr hab. Ryszard Górecki 325 razy (z UWM 325)
PROREKTOR ds. KSZTA?CENIA prof. dr hab. Józef Górniewicz 186 razy (z UWM 186)
PROREKTOR ds. ROZWOJU UCZELNI prof. dr hab. Andrzej Koncicki 162 razy (z UWM 162)
PROREKTOR ds. KADR prof. dr hab. Gabriel Fordo?ski 149 razy (z UWM 149)
106 razy (z UWM 106)
PROREKTOR ds. studenckich prof. dr hab. Janusz Piechocki 145 razy (z UWM 145)
Kanclerz dr in?. Aleksander Socha 173 razy (z UWM 173)
Usytuowanie obiektów uniwersyteckich na terenie Kortowa 111 razy (z UWM 111)
Obiekty UWM w Olsztynie 163 razy (z UWM 163)
Oferta kszta?cenia Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 2003/2004. Studia dzienne 57 razy (z UWM 57)
Oferta kszta?cenia Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 2003/2004. Studia wieczorowe 13 razy (z UWM 13)
Oferta kszta?cenia Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 2003/2004. Studia zaoczne 29 razy (z UWM 29)
Studia podyplomowe 543 razy (z UWM 29)
UCHWA?A Nr 29 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie: polityki kadrowej 626 razy (z UWM 112)
UCHWA?A Nr 33 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie: zmiany Uchwa?y Senatu Nr 117 z 25 stycznia 2002 r. w sprawie powo?ania Uczelnianej Komisji Wyborczej 746 razy (z UWM 112)
UCHWA?A Nr 30 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie: utworzenia Centrum Jako?ci i Innowacji na Wydziale Nauk Technicznych 648 razy (z UWM 14)
UCHWA?A Nr 32 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie: wyra?enia zgody na nieodp?atne przekazanie prawa u?ytkowania wieczystego gruntu po?o?onego w obr?bie Nr 152 m. Olsztyna na rzecz Rzymsko-Katolickiej 642 razy (z UWM 14)
UCHWA?A Nr 31 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie: wyra?enia zgody na przyj?cie darowizny przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie od Archidiecezji Warmi?skiej 632 razy (z UWM 14)
UCHWA?A Nr 34 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie: utworzenia w Olsztynie S?du Apelacyjnego i Prokuratury Apelacyjnej. 652 razy (z UWM 34)
Op?ata rekrutacyjna 794 razy (z UWM 34)
Biuro Wspó?pracy z Zagranic? 911 razy (z UWM 151)
Zamówienia publiczne 1127 razy (z UWM 367)
Wyniki wyszukiwania 2275 razy (z UWM 1515)
Struktura w?asno?ciowa 982 razy (z UWM 222)
Regulamin organizacyjny Senatu 765 razy (z UWM 5)
Rozdzia? 1 1077 razy (z UWM 317)
Instrukcja obs?ugi 901 razy (z UWM 141)
Rozdzia? 2 851 razy (z UWM 91)
Rozdzia? 3 1030 razy (z UWM 91)
Statystyka odwiedzin poszczególnych podstron 1096 razy (z UWM 157)
Rozdzia? 4 998 razy (z UWM 59)
Rozdzia? 5 886 razy (z UWM 59)
Rozdzia? 6 979 razy (z UWM 59)
Rozdzia? 7 600 razy (z UWM 59)
Rozdzia? 8 565 razy (z UWM 24)
Rozdzia? 9 544 razy (z UWM 24)
Rozdzia? 10 641 razy (z UWM 24)
Rozdzia? 11 583 razy (z UWM 24)
Za??cznik nr 1 do Statutu 677 razy (z UWM 118)
Za??cznik nr 2 do Statutu 674 razy (z UWM 115)
Za??cznik nr 3 do Statutu 637 razy (z UWM 78)
Kody jednostek 504 razy (z UWM 78)
Kody finansowe jednostek organizacyjnych 441 razy (z UWM 15)
Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t 645 razy (z UWM 219)
Wydzia? Biologii 591 razy (z UWM 165)
Wydzia? Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 606 razy (z UWM 180)
Wydzia? Humanistyczny 553 razy (z UWM 127)
Wydzia? Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa 594 razy (z UWM 168)
Wydzia? Matematyki i Informatyki 522 razy (z UWM 96)
Wydzia? Medycyny Weterynaryjnej 510 razy (z UWM 84)
Wydzia? Nauk Technicznych 551 razy (z UWM 125)
Wydzia? Nauki o ?ywno?ci 564 razy (z UWM 138)
Wydzia? Ochrony ?rodowiska i Rybactwa 515 razy (z UWM 89)
WYDZIA? NAUK SPO?ECZNYCH I SZTUKI 430 razy (z UWM 4)
Wydzia? Prawa i Administracji 551 razy (z UWM 125)
Wydzia? Teologii 523 razy (z UWM 97)
Wydzia? Nauk Ekonomicznych 596 razy (z UWM 170)
431 razy (z UWM 5)
Zarz?dzenie nr 12 650 razy (z UWM 224)
Regulamin organizacyjny Wydzia?u 477 razy (z UWM 51)
Regulamin organizacyjny Instytutu 441 razy (z UWM 15)
Regulamin organizacyjny Katedry 472 razy (z UWM 46)
Regulamin organizacyjny Zak?adu (Kliniki) 448 razy (z UWM 22)
Regulamin organizacyjny Studium J?zyków Obcych 436 razy (z UWM 10)
Regulamin organizacyjny Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 436 razy (z UWM 10)
Regulamin organizacyjny Biblioteki G?ównej 442 razy (z UWM 16)
Akty prawne Nr 1/2002 434 razy (z UWM 8)
Rejestr zmian w serwisie BIP UWM 1110 razy (z UWM 684)
Akty prawne Nr 2/2002 690 razy (z UWM 684)
Akty prawne Nr 3/2002 15 razy (z UWM 9)
8 razy (z UWM 2)
Akty prawne Nr 4/2002 6 razy (z UWM 2)
Akty prawne Nr 3/2001 7 razy (z UWM 3)
Akty prawne Nr 2/2001 9 razy (z UWM 5)
Akty prawne Nr 1/2001 7 razy (z UWM 3)
13 razy (z UWM 9)
15 razy (z UWM 11)
Akty prawne Nr 2/2003 3509 razy (z UWM 11)
Wniosek o udost?pnienie informacji publicznej 3571 razy (z UWM 73)
Akty prawne Nr 3/2003 3181 razy (z UWM 73)
Akty prawne Nr 1/2004 3606 razy (z UWM 498)
Akty prawne 1/2003 3367 razy (z UWM 259)
Akty prawne 2/2004 3758 razy (z UWM 259)
Akty prawne nr 3/2004 2166 razy (z UWM 259)
Akty prawne nr 4/2004 3480 razy (z UWM 259)
Akty prawne Nr 4/2001 3146 razy (z UWM 259)
Akty prawne Nr 4/2003 3962 razy (z UWM 259)
Akty prawne Nr 1/2005 4376 razy (z UWM 673)
Akty prawne Nr 2/2005 5370 razy (z UWM 1667)
Akty prawne Nr 3/2005 4154 razy (z UWM 451)
Akty prawne Nr 4/2005 4705 razy (z UWM 1002)
Jednostki ?rodowiskowe 3745 razy (z UWM 42)
SENAT AKADEMICKI 3780 razy (z UWM 77)
KOMISJE SENACKIE 1166 razy (z UWM 77)
Statut 242 razy (z UWM 77)
regulaminy 205 razy (z UWM 40)
nieruchomo?ci 1297 razy (z UWM 40)
Regulamin Senatu 902 razy (z UWM 40)
REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIA?U 916 razy (z UWM 54)
REGULAMIN ORGANIZACYJNY INSTYTUTU WYDZIA?OWEGO 876 razy (z UWM 14)
REGULAMIN ORGANIZACYJNY KATEDRY 903 razy (z UWM 41)
REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAK?ADU (KLINIKI) 1074 razy (z UWM 41)
REGULAMIN ORGANIZACYJNY STUDIUM J?ZYKÓW OBCYCH 1045 razy (z UWM 12)
REGULAMIN ORGANIZACYJNY STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU 1043 razy (z UWM 10)
REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI G?ÓWNEJ 1047 razy (z UWM 14)
Uchwa?y Senatu 2006 (1-74) 1221 razy (z UWM 14)
Zarz?dzenia Rektora 2006 (1-29) 1712 razy (z UWM 505)
Decyzje Rektora 2006 1989 razy (z UWM 505)
Studium J?zyków Obcych 1528 razy (z UWM 44)
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 1517 razy (z UWM 33)
O?rodek Eksploatacji i Zarz?dzania Miejsk? Sieci? Komputerow? OLMAN 1518 razy (z UWM 34)
Biblioteka G?ówna 1568 razy (z UWM 84)
Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego 1507 razy (z UWM 23)
Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich 1503 razy (z UWM 19)
Centrum Studiów Ba?tyckich 1504 razy (z UWM 20)
Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne 1511 razy (z UWM 27)
Katedra UNESCO 1498 razy (z UWM 14)
Mi?dzynarodowe Centrum Edukacyjne w Braniewie 1202 razy (z UWM 14)
Mi?dzynarodowe Centrum Kszta?cenia Ustawicznego 1207 razy (z UWM 19)
Regionalne Centrum Informatyczne 931 razy (z UWM 19)
Stacja Dydaktyczno-Badawcza z siedzib? w Ba?dach 905 razy (z UWM 19)
Stacja Dydaktyczno-Badawcza z siedzib? w ???anach 908 razy (z UWM 22)
Wydawnictwo Uniwersytetu 918 razy (z UWM 32)
Akademickie Centrum Mediów i Promocji 925 razy (z UWM 39)
Akademicki O?rodek Przysposobienia Obronnego 932 razy (z UWM 46)
946 razy (z UWM 60)
Biuro Rektora 981 razy (z UWM 95)
Audyt Wewn?trzny 943 razy (z UWM 57)
Biuro Kadr i Spraw Socjalnych 1016 razy (z UWM 130)
Biuro Nauki i Wspó?pracy Regionalnej 960 razy (z UWM 74)
Biuro ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich 942 razy (z UWM 56)
Biuro Wspó?pracy z Zagranic? 940 razy (z UWM 54)
Biuro Rzecznika Prasowego 972 razy (z UWM 86)
Kwestura 974 razy (z UWM 88)
Dzia? Kontroli Dowodów Finansowo-Ksi?gowych 930 razy (z UWM 44)
Dzia? Planowania i Organizacji 926 razy (z UWM 40)
Zespó? ds. Zamówie? Publicznych 1023 razy (z UWM 137)
Dzia? Informatyzacji Administracji 954 razy (z UWM 68)
Dzia? Obs?ugi Technicznej 915 razy (z UWM 68)
Dzia? Bezpiecze?stwa i Dozoru Mienia 879 razy (z UWM 32)
Dzia? Obs?ugi Gospodarczej i Terenów Zieleni 881 razy (z UWM 34)
Dzia? Zaopatrzenia i Transportu 903 razy (z UWM 56)
Stanowisko ds. Gospodarowania Odpadami 874 razy (z UWM 27)
Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpo?arowej 872 razy (z UWM 25)
Zespó? Administracji Obiektów i Obs?ugi Organizacji Spo?ecznych 868 razy (z UWM 21)
Zespó? Obs?ugi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej 874 razy (z UWM 27)
Dzia? Gospodarki Nieruchomo?ciami 902 razy (z UWM 55)
Zak?ad Poligrafii 871 razy (z UWM 24)
Sekcja Inwentaryzacji 881 razy (z UWM 34)
Dzia? BHP 912 razy (z UWM 65)
Archiwum 859 razy (z UWM 12)
O?rodek Kultury Studenckiej 885 razy (z UWM 38)
XII Liceum Akademickie 876 razy (z UWM 29)
Studia stacjonarne 930 razy (z UWM 83)
Studia niestacjonarne 881 razy (z UWM 34)
Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego 866 razy (z UWM 19)
Numery telefonów pod którymi mo?na uzyska? informacje o rekrutacji na studia 864 razy (z UWM 17)
Internetowa rejestracja kandydatów (IRK) 942 razy (z UWM 95)
Konta i numery rachunków bankowych Uniwersytetu 997 razy (z UWM 150)
Dokumenty 903 razy (z UWM 56)
Studia podyplomowe 897 razy (z UWM 50)
Studia doktoranckie 874 razy (z UWM 27)
REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI 831 razy (z UWM 27)
Studia na odleg?o?? 862 razy (z UWM 58)
Regulamin pomocy materialnej 906 razy (z UWM 102)
REGULAMIN MIESZKA?CÓW DOMÓW STUDENCKICH 817 razy (z UWM 13)
REGULAMIN STUDIÓW 6009 razy (z UWM 13)
R E G U L A M I N S T U D I Ó W P O D Y P L O M O W Y C H 6037 razy (z UWM 41)
Punkty kasowe 6058 razy (z UWM 62)
Studia stacjonarne 2007/2008 6067 razy (z UWM 71)
Studia niestacjonarne 2007/2008 6037 razy (z UWM 41)
Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego 2007/2008 6015 razy (z UWM 19)
Studia doktoranckie 2007/2008 6065 razy (z UWM 69)
Uchwa?y Senatu 2006 (75+) 6309 razy (z UWM 313)
Uchwa?a 56 6042 razy (z UWM 46)
Bilans jednostek 6061 razy (z UWM 65)
Rachunek zysków i strat 5998 razy (z UWM 2)
Zestawienie zmian w kapitale w?asnym 6122 razy (z UWM 126)
Rachunek przep?ywów pieni??nych 6030 razy (z UWM 34)
G?ówny Urz?d Statystyczny 6024 razy (z UWM 28)
6320 razy (z UWM 324)
Dodatkowa rekrutacja 6010 razy (z UWM 14)
Regulamin pomocy materialnej - dotoranci 6011 razy (z UWM 15)
Kody finansowe jednostek organizacyjnych 6086 razy (z UWM 90)
Kody finansowe kierunków studiów 742 razy (z UWM 90)
Kody ewidencji korespondencji jednostek organizacyjnych 690 razy (z UWM 38)
Zarz?dzenia Rektora 2006 (30+) 856 razy (z UWM 204)
Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego przy UWM w Olsztynie / Prüfungszentrum Goethe-Institut 676 razy (z UWM 24)
Stanowisko Senatu z dnia 24 listopada 738 razy (z UWM 24)
Wnioski Senatu z posiedzenia z dnia 27 pa?dziernika 735 razy (z UWM 24)
Regulamin pracy Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie 801 razy (z UWM 90)
Terminy posiedze? Senatu UW w roku akademickim 2006/2007 636 razy (z UWM 90)
Terminy posiedze? Senatu UW w roku akademickim 2007/2008 561 razy (z UWM 15)
Protoko?y z posiedze? Senatu 864 razy (z UWM 15)
Protoko?y z posiedze? Senatu 2006 566 razy (z UWM 15)
Protoko?y z posiedze? Senatu 2007 561 razy (z UWM 15)
Terminy posiedze? Senatu 587 razy (z UWM 41)
Sprawozdania roczne Rektora UWM 636 razy (z UWM 90)
Wydzia? Teologii 620 razy (z UWM 74)
organizacja roku akademickiego 2006/2007 601 razy (z UWM 55)
Redakcja 571 razy (z UWM 25)
Zarz?dzenia rektora 2007 1108 razy (z UWM 562)
prorektor ds. nauki i wspó?pracy regionalnej prof. dr hab. Jan Jankowski 579 razy (z UWM 33)
Wydzia? Nauk Technicznych 655 razy (z UWM 33)
Decyzje Rektora 2007 865 razy (z UWM 243)
Wydzia? Nauk Ekonomicznych 659 razy (z UWM 37)
Wydzia? Kszta?towania ?rodowiska 663 razy (z UWM 41)
Wydzia? Biologii 659 razy (z UWM 37)
Wydzia? Humanistyczny 651 razy (z UWM 29)
Wydzia? Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 676 razy (z UWM 54)
632 razy (z UWM 10)
Wydzia? Medycyny Weterynaryjnej 637 razy (z UWM 15)
Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t 655 razy (z UWM 33)
Wydzia? Ochrony ?rodowiska i Rybactwa 604 razy (z UWM 33)
Dzia? Telekomunikacji 596 razy (z UWM 25)
Wydzia? Nauk Spo?ecznych i Sztuki 595 razy (z UWM 25)
Biuro Nauki i Wspó?pracy Regionalnej 596 razy (z UWM 26)
Pozosta?e komisje 590 razy (z UWM 20)
Dzia? Planowania i Organizacji 588 razy (z UWM 18)
Uchwa?y 2007 846 razy (z UWM 276)
Podstawowe informacje o rekrutacji 4922 razy (z UWM 276)
Dokumenty 4678 razy (z UWM 32)
Dziekanat Wydzia?u Nauk o ?ywno?ci 633 razy (z UWM 32)
Rzecznik patentowy 637 razy (z UWM 36)
Sprzeda? analizatora 616 razy (z UWM 15)
Bezp?atne szkolenia dla niepe?nosprawnych 612 razy (z UWM 11)
Niezale?ny Samorz?dny Zwi?zek Zawodowy „Solidarno??” UWM 623 razy (z UWM 22)
Zwi?zek Nauczycielstwa Polskiego w UWM 608 razy (z UWM 7)
Zwi?zek Zawodowy Pracowników Rolnictwa w Rzeczypospolitej Polskiej 609 razy (z UWM 8)
Fundacja im. M. Oczapowskiego 608 razy (z UWM 7)
„?AK” Fundacja Pomocy Studentom UWM w Olsztynie 619 razy (z UWM 18)
Spo?eczna Inspekcja Pracy 608 razy (z UWM 7)
Rada Uczelniana Samorz?du Studenckiego 913 razy (z UWM 7)
Niepubliczny Akademicki Zak?ad Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. 916 razy (z UWM 10)
Klub Sportowy AZS UWM 909 razy (z UWM 3)
Klub Pracowników UWM „BACCALARIUM” 915 razy (z UWM 9)
Stowarzyszenie Absolwentów 913 razy (z UWM 7)
„5 plus X” – Czasopismo Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie 911 razy (z UWM 5)
Zak?ad Produkcyjno-Do?wiadczalny „Ba?cyny” Spó?ka z o.o. 911 razy (z UWM 5)
Zak?ad Produkcyjno-Do?wiadczalny „Pozorty” Spó?ka z o.o. 909 razy (z UWM 3)
Placówki us?ugowo-handlowe 912 razy (z UWM 6)
Przysta? Kortowska 912 razy (z UWM 6)
O?rodek Kultury i J?zyka Polskiego dla Cudzoziemców 920 razy (z UWM 14)
Regulamin studiów doktoranckich 927 razy (z UWM 21)
Sprawozdanie finansowe 2006 726 razy (z UWM 21)
Uchwa?a 165/2007 763 razy (z UWM 21)
Statut Uczelni 911 razy (z UWM 21)
Regulamin BIP UWM 933 razy (z UWM 43)
Schemat Organizacyjny 937 razy (z UWM 43)
Dzia? Telekomunikacji 919 razy (z UWM 25)
Pomoc do BIP UWM 871 razy (z UWM 25)
Organizacja roku akademickiego 2007/2008 952 razy (z UWM 25)
Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych 817 razy (z UWM 25)
Regulamin funkcjonowanie Muzeum Uniwersyteckiego 794 razy (z UWM 25)
Regulamin organizacyjny archiwum 822 razy (z UWM 25)
Regulamin Rady Archiwalnej 763 razy (z UWM 25)
Dzia? Gospodarki Nierychomo?ciami 752 razy (z UWM 14)
Wydawnictwo Uniwersytetu 680 razy (z UWM 14)
Test 379 razy (z UWM 14)
Dzia? Obs?ugi Technicznej 647 razy (z UWM 14)
Regulamin udzielania zamówie? publicznych 758 razy (z UWM 14)

Ta strona by?a odwiedzana 1412 razy (w tym z UWM 157 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2003-06-30
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr in?. Maciej Orzechowski

© 2020 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa