Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

O BIP UWM

Statystyka odwiedzin poszczególnych podstron

Nazwa strony Liczba wizyt
0 razy (z UWM )
INFORMACJA O UNIWERSYTECIE 14653 razy (z UWM 14653)
Kalendarium powstania Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie 105 razy (z UWM 105)
Ustawa powo?uj?ca Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie 131 razy (z UWM 131)
Kierownictwo Administracji 616 razy (z UWM 616)
Jednostki mi?dzywydzia?owe 149 razy (z UWM 149)
Jednostki ogólnouczelniane 213 razy (z UWM 213)
Zwi?zki zawodowe 94 razy (z UWM 94)
REKTOR prof. dr hab. Ryszard Górecki 325 razy (z UWM 325)
PROREKTOR ds. KSZTA?CENIA prof. dr hab. Józef Górniewicz 186 razy (z UWM 186)
PROREKTOR ds. ROZWOJU UCZELNI prof. dr hab. Andrzej Koncicki 162 razy (z UWM 162)
PROREKTOR ds. KADR prof. dr hab. Gabriel Fordo?ski 149 razy (z UWM 149)
106 razy (z UWM 106)
PROREKTOR ds. studenckich prof. dr hab. Janusz Piechocki 145 razy (z UWM 145)
Kanclerz dr in?. Aleksander Socha 173 razy (z UWM 173)
Usytuowanie obiektów uniwersyteckich na terenie Kortowa 111 razy (z UWM 111)
Obiekty UWM w Olsztynie 163 razy (z UWM 163)
Oferta kszta?cenia Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 2003/2004. Studia dzienne 57 razy (z UWM 57)
Oferta kszta?cenia Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 2003/2004. Studia wieczorowe 13 razy (z UWM 13)
Oferta kszta?cenia Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 2003/2004. Studia zaoczne 29 razy (z UWM 29)
Studia podyplomowe 554 razy (z UWM 29)
UCHWA?A Nr 29 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie: polityki kadrowej 637 razy (z UWM 112)
UCHWA?A Nr 33 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie: zmiany Uchwa?y Senatu Nr 117 z 25 stycznia 2002 r. w sprawie powo?ania Uczelnianej Komisji Wyborczej 763 razy (z UWM 112)
UCHWA?A Nr 30 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie: utworzenia Centrum Jako?ci i Innowacji na Wydziale Nauk Technicznych 665 razy (z UWM 14)
UCHWA?A Nr 32 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie: wyra?enia zgody na nieodp?atne przekazanie prawa u?ytkowania wieczystego gruntu po?o?onego w obr?bie Nr 152 m. Olsztyna na rzecz Rzymsko-Katolickiej 655 razy (z UWM 14)
UCHWA?A Nr 31 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie: wyra?enia zgody na przyj?cie darowizny przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie od Archidiecezji Warmi?skiej 649 razy (z UWM 14)
UCHWA?A Nr 34 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie: utworzenia w Olsztynie S?du Apelacyjnego i Prokuratury Apelacyjnej. 669 razy (z UWM 34)
Op?ata rekrutacyjna 818 razy (z UWM 34)
Biuro Wspó?pracy z Zagranic? 935 razy (z UWM 151)
Zamówienia publiczne 1151 razy (z UWM 367)
Wyniki wyszukiwania 2303 razy (z UWM 1519)
Struktura w?asno?ciowa 1006 razy (z UWM 222)
Regulamin organizacyjny Senatu 789 razy (z UWM 5)
Rozdzia? 1 1101 razy (z UWM 317)
Instrukcja obs?ugi 925 razy (z UWM 141)
Rozdzia? 2 875 razy (z UWM 91)
Rozdzia? 3 1035 razy (z UWM 91)
Statystyka odwiedzin poszczególnych podstron 1101 razy (z UWM 157)
Rozdzia? 4 1003 razy (z UWM 59)
Rozdzia? 5 905 razy (z UWM 59)
Rozdzia? 6 987 razy (z UWM 59)
Rozdzia? 7 609 razy (z UWM 59)
Rozdzia? 8 574 razy (z UWM 24)
Rozdzia? 9 551 razy (z UWM 24)
Rozdzia? 10 666 razy (z UWM 24)
Rozdzia? 11 592 razy (z UWM 24)
Za??cznik nr 1 do Statutu 686 razy (z UWM 118)
Za??cznik nr 2 do Statutu 683 razy (z UWM 115)
Za??cznik nr 3 do Statutu 646 razy (z UWM 78)
Kody jednostek 513 razy (z UWM 78)
Kody finansowe jednostek organizacyjnych 450 razy (z UWM 15)
Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t 655 razy (z UWM 220)
Wydzia? Biologii 600 razy (z UWM 165)
Wydzia? Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 615 razy (z UWM 180)
Wydzia? Humanistyczny 565 razy (z UWM 130)
Wydzia? Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa 603 razy (z UWM 168)
Wydzia? Matematyki i Informatyki 531 razy (z UWM 96)
Wydzia? Medycyny Weterynaryjnej 519 razy (z UWM 84)
Wydzia? Nauk Technicznych 560 razy (z UWM 125)
Wydzia? Nauki o ?ywno?ci 573 razy (z UWM 138)
Wydzia? Ochrony ?rodowiska i Rybactwa 524 razy (z UWM 89)
WYDZIA? NAUK SPO?ECZNYCH I SZTUKI 439 razy (z UWM 4)
Wydzia? Prawa i Administracji 560 razy (z UWM 125)
Wydzia? Teologii 532 razy (z UWM 97)
Wydzia? Nauk Ekonomicznych 605 razy (z UWM 170)
440 razy (z UWM 5)
Zarz?dzenie nr 12 659 razy (z UWM 224)
Regulamin organizacyjny Wydzia?u 486 razy (z UWM 51)
Regulamin organizacyjny Instytutu 450 razy (z UWM 15)
Regulamin organizacyjny Katedry 481 razy (z UWM 46)
Regulamin organizacyjny Zak?adu (Kliniki) 457 razy (z UWM 22)
Regulamin organizacyjny Studium J?zyków Obcych 445 razy (z UWM 10)
Regulamin organizacyjny Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 445 razy (z UWM 10)
Regulamin organizacyjny Biblioteki G?ównej 451 razy (z UWM 16)
Akty prawne Nr 1/2002 443 razy (z UWM 8)
Rejestr zmian w serwisie BIP UWM 1119 razy (z UWM 684)
Akty prawne Nr 2/2002 690 razy (z UWM 684)
Akty prawne Nr 3/2002 15 razy (z UWM 9)
8 razy (z UWM 2)
Akty prawne Nr 4/2002 6 razy (z UWM 2)
Akty prawne Nr 3/2001 7 razy (z UWM 3)
Akty prawne Nr 2/2001 9 razy (z UWM 5)
Akty prawne Nr 1/2001 7 razy (z UWM 3)
13 razy (z UWM 9)
15 razy (z UWM 11)
Akty prawne Nr 2/2003 3592 razy (z UWM 11)
Wniosek o udost?pnienie informacji publicznej 3654 razy (z UWM 73)
Akty prawne Nr 3/2003 3257 razy (z UWM 73)
Akty prawne Nr 1/2004 3689 razy (z UWM 505)
Akty prawne 1/2003 3443 razy (z UWM 259)
Akty prawne 2/2004 3853 razy (z UWM 259)
Akty prawne nr 3/2004 2254 razy (z UWM 259)
Akty prawne nr 4/2004 3563 razy (z UWM 259)
Akty prawne Nr 4/2001 3262 razy (z UWM 259)
Akty prawne Nr 4/2003 4021 razy (z UWM 259)
Akty prawne Nr 1/2005 4452 razy (z UWM 690)
Akty prawne Nr 2/2005 5449 razy (z UWM 1687)
Akty prawne Nr 3/2005 4222 razy (z UWM 460)
Akty prawne Nr 4/2005 4779 razy (z UWM 1017)
Jednostki ?rodowiskowe 3804 razy (z UWM 42)
SENAT AKADEMICKI 3839 razy (z UWM 77)
KOMISJE SENACKIE 1202 razy (z UWM 77)
Statut 242 razy (z UWM 77)
regulaminy 205 razy (z UWM 40)
nieruchomo?ci 1333 razy (z UWM 40)
Regulamin Senatu 935 razy (z UWM 40)
REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIA?U 949 razy (z UWM 54)
REGULAMIN ORGANIZACYJNY INSTYTUTU WYDZIA?OWEGO 909 razy (z UWM 14)
REGULAMIN ORGANIZACYJNY KATEDRY 936 razy (z UWM 41)
REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAK?ADU (KLINIKI) 1110 razy (z UWM 41)
REGULAMIN ORGANIZACYJNY STUDIUM J?ZYKÓW OBCYCH 1081 razy (z UWM 12)
REGULAMIN ORGANIZACYJNY STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU 1079 razy (z UWM 10)
REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI G?ÓWNEJ 1083 razy (z UWM 14)
Uchwa?y Senatu 2006 (1-74) 1238 razy (z UWM 14)
Zarz?dzenia Rektora 2006 (1-29) 1731 razy (z UWM 507)
Decyzje Rektora 2006 2053 razy (z UWM 507)
Studium J?zyków Obcych 1590 razy (z UWM 44)
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 1579 razy (z UWM 33)
O?rodek Eksploatacji i Zarz?dzania Miejsk? Sieci? Komputerow? OLMAN 1580 razy (z UWM 34)
Biblioteka G?ówna 1630 razy (z UWM 84)
Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego 1569 razy (z UWM 23)
Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich 1565 razy (z UWM 19)
Centrum Studiów Ba?tyckich 1566 razy (z UWM 20)
Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne 1573 razy (z UWM 27)
Katedra UNESCO 1560 razy (z UWM 14)
Mi?dzynarodowe Centrum Edukacyjne w Braniewie 1258 razy (z UWM 14)
Mi?dzynarodowe Centrum Kszta?cenia Ustawicznego 1263 razy (z UWM 19)
Regionalne Centrum Informatyczne 964 razy (z UWM 19)
Stacja Dydaktyczno-Badawcza z siedzib? w Ba?dach 937 razy (z UWM 19)
Stacja Dydaktyczno-Badawcza z siedzib? w ???anach 940 razy (z UWM 22)
Wydawnictwo Uniwersytetu 950 razy (z UWM 32)
Akademickie Centrum Mediów i Promocji 957 razy (z UWM 39)
Akademicki O?rodek Przysposobienia Obronnego 964 razy (z UWM 46)
978 razy (z UWM 60)
Biuro Rektora 1013 razy (z UWM 95)
Audyt Wewn?trzny 975 razy (z UWM 57)
Biuro Kadr i Spraw Socjalnych 1048 razy (z UWM 130)
Biuro Nauki i Wspó?pracy Regionalnej 992 razy (z UWM 74)
Biuro ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich 974 razy (z UWM 56)
Biuro Wspó?pracy z Zagranic? 972 razy (z UWM 54)
Biuro Rzecznika Prasowego 1005 razy (z UWM 87)
Kwestura 1008 razy (z UWM 90)
Dzia? Kontroli Dowodów Finansowo-Ksi?gowych 962 razy (z UWM 44)
Dzia? Planowania i Organizacji 958 razy (z UWM 40)
Zespó? ds. Zamówie? Publicznych 1055 razy (z UWM 137)
Dzia? Informatyzacji Administracji 986 razy (z UWM 68)
Dzia? Obs?ugi Technicznej 960 razy (z UWM 68)
Dzia? Bezpiecze?stwa i Dozoru Mienia 924 razy (z UWM 32)
Dzia? Obs?ugi Gospodarczej i Terenów Zieleni 926 razy (z UWM 34)
Dzia? Zaopatrzenia i Transportu 948 razy (z UWM 56)
Stanowisko ds. Gospodarowania Odpadami 919 razy (z UWM 27)
Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpo?arowej 917 razy (z UWM 25)
Zespó? Administracji Obiektów i Obs?ugi Organizacji Spo?ecznych 913 razy (z UWM 21)
Zespó? Obs?ugi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej 919 razy (z UWM 27)
Dzia? Gospodarki Nieruchomo?ciami 947 razy (z UWM 55)
Zak?ad Poligrafii 916 razy (z UWM 24)
Sekcja Inwentaryzacji 926 razy (z UWM 34)
Dzia? BHP 957 razy (z UWM 65)
Archiwum 904 razy (z UWM 12)
O?rodek Kultury Studenckiej 930 razy (z UWM 38)
XII Liceum Akademickie 921 razy (z UWM 29)
Studia stacjonarne 975 razy (z UWM 83)
Studia niestacjonarne 926 razy (z UWM 34)
Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego 911 razy (z UWM 19)
Numery telefonów pod którymi mo?na uzyska? informacje o rekrutacji na studia 909 razy (z UWM 17)
Internetowa rejestracja kandydatów (IRK) 987 razy (z UWM 95)
Konta i numery rachunków bankowych Uniwersytetu 1054 razy (z UWM 162)
Dokumenty 948 razy (z UWM 56)
Studia podyplomowe 942 razy (z UWM 50)
Studia doktoranckie 919 razy (z UWM 27)
REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI 862 razy (z UWM 27)
Studia na odleg?o?? 893 razy (z UWM 58)
Regulamin pomocy materialnej 937 razy (z UWM 102)
REGULAMIN MIESZKA?CÓW DOMÓW STUDENCKICH 848 razy (z UWM 13)
REGULAMIN STUDIÓW 6040 razy (z UWM 13)
R E G U L A M I N S T U D I Ó W P O D Y P L O M O W Y C H 6068 razy (z UWM 41)
Punkty kasowe 6089 razy (z UWM 62)
Studia stacjonarne 2007/2008 6098 razy (z UWM 71)
Studia niestacjonarne 2007/2008 6068 razy (z UWM 41)
Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego 2007/2008 6046 razy (z UWM 19)
Studia doktoranckie 2007/2008 6096 razy (z UWM 69)
Uchwa?y Senatu 2006 (75+) 6340 razy (z UWM 313)
Uchwa?a 56 6073 razy (z UWM 46)
Bilans jednostek 6092 razy (z UWM 65)
Rachunek zysków i strat 6029 razy (z UWM 2)
Zestawienie zmian w kapitale w?asnym 6153 razy (z UWM 126)
Rachunek przep?ywów pieni??nych 6061 razy (z UWM 34)
G?ówny Urz?d Statystyczny 6055 razy (z UWM 28)
6351 razy (z UWM 324)
Dodatkowa rekrutacja 6041 razy (z UWM 14)
Regulamin pomocy materialnej - dotoranci 6042 razy (z UWM 15)
Kody finansowe jednostek organizacyjnych 6119 razy (z UWM 92)
Kody finansowe kierunków studiów 770 razy (z UWM 92)
Kody ewidencji korespondencji jednostek organizacyjnych 716 razy (z UWM 38)
Zarz?dzenia Rektora 2006 (30+) 883 razy (z UWM 205)
Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego przy UWM w Olsztynie / Prüfungszentrum Goethe-Institut 702 razy (z UWM 24)
Stanowisko Senatu z dnia 24 listopada 768 razy (z UWM 24)
Wnioski Senatu z posiedzenia z dnia 27 pa?dziernika 765 razy (z UWM 24)
Regulamin pracy Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie 831 razy (z UWM 90)
Terminy posiedze? Senatu UW w roku akademickim 2006/2007 650 razy (z UWM 90)
Terminy posiedze? Senatu UW w roku akademickim 2007/2008 575 razy (z UWM 15)
Protoko?y z posiedze? Senatu 896 razy (z UWM 15)
Protoko?y z posiedze? Senatu 2006 580 razy (z UWM 15)
Protoko?y z posiedze? Senatu 2007 575 razy (z UWM 15)
Terminy posiedze? Senatu 601 razy (z UWM 41)
Sprawozdania roczne Rektora UWM 652 razy (z UWM 92)
Wydzia? Teologii 634 razy (z UWM 74)
organizacja roku akademickiego 2006/2007 615 razy (z UWM 55)
Redakcja 585 razy (z UWM 25)
Zarz?dzenia rektora 2007 1126 razy (z UWM 566)
prorektor ds. nauki i wspó?pracy regionalnej prof. dr hab. Jan Jankowski 593 razy (z UWM 33)
Wydzia? Nauk Technicznych 676 razy (z UWM 33)
Decyzje Rektora 2007 887 razy (z UWM 244)
Wydzia? Nauk Ekonomicznych 680 razy (z UWM 37)
Wydzia? Kszta?towania ?rodowiska 684 razy (z UWM 41)
Wydzia? Biologii 680 razy (z UWM 37)
Wydzia? Humanistyczny 672 razy (z UWM 29)
Wydzia? Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 697 razy (z UWM 54)
653 razy (z UWM 10)
Wydzia? Medycyny Weterynaryjnej 658 razy (z UWM 15)
Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t 676 razy (z UWM 33)
Wydzia? Ochrony ?rodowiska i Rybactwa 621 razy (z UWM 33)
Dzia? Telekomunikacji 613 razy (z UWM 25)
Wydzia? Nauk Spo?ecznych i Sztuki 616 razy (z UWM 25)
Biuro Nauki i Wspó?pracy Regionalnej 617 razy (z UWM 26)
Pozosta?e komisje 611 razy (z UWM 20)
Dzia? Planowania i Organizacji 609 razy (z UWM 18)
Uchwa?y 2007 867 razy (z UWM 276)
Podstawowe informacje o rekrutacji 4963 razy (z UWM 276)
Dokumenty 4719 razy (z UWM 32)
Dziekanat Wydzia?u Nauk o ?ywno?ci 651 razy (z UWM 32)
Rzecznik patentowy 655 razy (z UWM 36)
Sprzeda? analizatora 634 razy (z UWM 15)
Bezp?atne szkolenia dla niepe?nosprawnych 630 razy (z UWM 11)
Niezale?ny Samorz?dny Zwi?zek Zawodowy „Solidarno??” UWM 641 razy (z UWM 22)
Zwi?zek Nauczycielstwa Polskiego w UWM 626 razy (z UWM 7)
Zwi?zek Zawodowy Pracowników Rolnictwa w Rzeczypospolitej Polskiej 627 razy (z UWM 8)
Fundacja im. M. Oczapowskiego 626 razy (z UWM 7)
„?AK” Fundacja Pomocy Studentom UWM w Olsztynie 638 razy (z UWM 19)
Spo?eczna Inspekcja Pracy 627 razy (z UWM 8)
Rada Uczelniana Samorz?du Studenckiego 991 razy (z UWM 8)
Niepubliczny Akademicki Zak?ad Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. 993 razy (z UWM 10)
Klub Sportowy AZS UWM 986 razy (z UWM 3)
Klub Pracowników UWM „BACCALARIUM” 992 razy (z UWM 9)
Stowarzyszenie Absolwentów 990 razy (z UWM 7)
„5 plus X” – Czasopismo Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie 988 razy (z UWM 5)
Zak?ad Produkcyjno-Do?wiadczalny „Ba?cyny” Spó?ka z o.o. 988 razy (z UWM 5)
Zak?ad Produkcyjno-Do?wiadczalny „Pozorty” Spó?ka z o.o. 986 razy (z UWM 3)
Placówki us?ugowo-handlowe 989 razy (z UWM 6)
Przysta? Kortowska 989 razy (z UWM 6)
O?rodek Kultury i J?zyka Polskiego dla Cudzoziemców 997 razy (z UWM 14)
Regulamin studiów doktoranckich 1004 razy (z UWM 21)
Sprawozdanie finansowe 2006 755 razy (z UWM 21)
Uchwa?a 165/2007 793 razy (z UWM 21)
Statut Uczelni 935 razy (z UWM 21)
Regulamin BIP UWM 957 razy (z UWM 43)
Schemat Organizacyjny 964 razy (z UWM 43)
Dzia? Telekomunikacji 946 razy (z UWM 25)
Pomoc do BIP UWM 944 razy (z UWM 25)
Organizacja roku akademickiego 2007/2008 977 razy (z UWM 25)
Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych 847 razy (z UWM 25)
Regulamin funkcjonowanie Muzeum Uniwersyteckiego 817 razy (z UWM 25)
Regulamin organizacyjny archiwum 850 razy (z UWM 25)
Regulamin Rady Archiwalnej 791 razy (z UWM 25)
Dzia? Gospodarki Nierychomo?ciami 780 razy (z UWM 14)
Wydawnictwo Uniwersytetu 698 razy (z UWM 14)
Test 387 razy (z UWM 14)
Dzia? Obs?ugi Technicznej 668 razy (z UWM 14)
Regulamin udzielania zamówie? publicznych 789 razy (z UWM 14)

Ta strona by?a odwiedzana 1480 razy (w tym z UWM 157 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2003-06-30
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr in?. Maciej Orzechowski

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa