Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Pi?tek 24 stycznia 2020 r.
Strona G?ówna

O BIP UWM

Statystyka odwiedzin poszczególnych podstron

Nazwa strony Liczba wizyt
0 razy (z UWM )
INFORMACJA O UNIWERSYTECIE 14638 razy (z UWM 14638)
Kalendarium powstania Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie 105 razy (z UWM 105)
Ustawa powo?uj?ca Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie 131 razy (z UWM 131)
Kierownictwo Administracji 616 razy (z UWM 616)
Jednostki mi?dzywydzia?owe 149 razy (z UWM 149)
Jednostki ogólnouczelniane 213 razy (z UWM 213)
Zwi?zki zawodowe 94 razy (z UWM 94)
REKTOR prof. dr hab. Ryszard Górecki 325 razy (z UWM 325)
PROREKTOR ds. KSZTA?CENIA prof. dr hab. Józef Górniewicz 186 razy (z UWM 186)
PROREKTOR ds. ROZWOJU UCZELNI prof. dr hab. Andrzej Koncicki 162 razy (z UWM 162)
PROREKTOR ds. KADR prof. dr hab. Gabriel Fordo?ski 149 razy (z UWM 149)
106 razy (z UWM 106)
PROREKTOR ds. studenckich prof. dr hab. Janusz Piechocki 145 razy (z UWM 145)
Kanclerz dr in?. Aleksander Socha 173 razy (z UWM 173)
Usytuowanie obiektów uniwersyteckich na terenie Kortowa 111 razy (z UWM 111)
Obiekty UWM w Olsztynie 163 razy (z UWM 163)
Oferta kszta?cenia Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 2003/2004. Studia dzienne 57 razy (z UWM 57)
Oferta kszta?cenia Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 2003/2004. Studia wieczorowe 13 razy (z UWM 13)
Oferta kszta?cenia Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 2003/2004. Studia zaoczne 29 razy (z UWM 29)
Studia podyplomowe 518 razy (z UWM 29)
UCHWA?A Nr 29 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie: polityki kadrowej 601 razy (z UWM 112)
UCHWA?A Nr 33 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie: zmiany Uchwa?y Senatu Nr 117 z 25 stycznia 2002 r. w sprawie powo?ania Uczelnianej Komisji Wyborczej 717 razy (z UWM 112)
UCHWA?A Nr 30 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie: utworzenia Centrum Jako?ci i Innowacji na Wydziale Nauk Technicznych 619 razy (z UWM 14)
UCHWA?A Nr 32 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie: wyra?enia zgody na nieodp?atne przekazanie prawa u?ytkowania wieczystego gruntu po?o?onego w obr?bie Nr 152 m. Olsztyna na rzecz Rzymsko-Katolickiej 605 razy (z UWM 14)
UCHWA?A Nr 31 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie: wyra?enia zgody na przyj?cie darowizny przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie od Archidiecezji Warmi?skiej 600 razy (z UWM 14)
UCHWA?A Nr 34 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie: utworzenia w Olsztynie S?du Apelacyjnego i Prokuratury Apelacyjnej. 620 razy (z UWM 34)
Op?ata rekrutacyjna 751 razy (z UWM 34)
Biuro Wspó?pracy z Zagranic? 868 razy (z UWM 151)
Zamówienia publiczne 1084 razy (z UWM 367)
Wyniki wyszukiwania 2231 razy (z UWM 1514)
Struktura w?asno?ciowa 939 razy (z UWM 222)
Regulamin organizacyjny Senatu 722 razy (z UWM 5)
Rozdzia? 1 1034 razy (z UWM 317)
Instrukcja obs?ugi 858 razy (z UWM 141)
Rozdzia? 2 808 razy (z UWM 91)
Rozdzia? 3 990 razy (z UWM 91)
Statystyka odwiedzin poszczególnych podstron 1056 razy (z UWM 157)
Rozdzia? 4 958 razy (z UWM 59)
Rozdzia? 5 835 razy (z UWM 59)
Rozdzia? 6 947 razy (z UWM 59)
Rozdzia? 7 569 razy (z UWM 59)
Rozdzia? 8 534 razy (z UWM 24)
Rozdzia? 9 511 razy (z UWM 24)
Rozdzia? 10 591 razy (z UWM 24)
Rozdzia? 11 552 razy (z UWM 24)
Za??cznik nr 1 do Statutu 646 razy (z UWM 118)
Za??cznik nr 2 do Statutu 643 razy (z UWM 115)
Za??cznik nr 3 do Statutu 606 razy (z UWM 78)
Kody jednostek 466 razy (z UWM 78)
Kody finansowe jednostek organizacyjnych 403 razy (z UWM 15)
Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t 607 razy (z UWM 219)
Wydzia? Biologii 553 razy (z UWM 165)
Wydzia? Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 568 razy (z UWM 180)
Wydzia? Humanistyczny 515 razy (z UWM 127)
Wydzia? Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa 556 razy (z UWM 168)
Wydzia? Matematyki i Informatyki 484 razy (z UWM 96)
Wydzia? Medycyny Weterynaryjnej 472 razy (z UWM 84)
Wydzia? Nauk Technicznych 513 razy (z UWM 125)
Wydzia? Nauki o ?ywno?ci 525 razy (z UWM 137)
Wydzia? Ochrony ?rodowiska i Rybactwa 477 razy (z UWM 89)
WYDZIA? NAUK SPO?ECZNYCH I SZTUKI 392 razy (z UWM 4)
Wydzia? Prawa i Administracji 513 razy (z UWM 125)
Wydzia? Teologii 485 razy (z UWM 97)
Wydzia? Nauk Ekonomicznych 558 razy (z UWM 170)
393 razy (z UWM 5)
Zarz?dzenie nr 12 612 razy (z UWM 224)
Regulamin organizacyjny Wydzia?u 439 razy (z UWM 51)
Regulamin organizacyjny Instytutu 403 razy (z UWM 15)
Regulamin organizacyjny Katedry 434 razy (z UWM 46)
Regulamin organizacyjny Zak?adu (Kliniki) 410 razy (z UWM 22)
Regulamin organizacyjny Studium J?zyków Obcych 398 razy (z UWM 10)
Regulamin organizacyjny Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 398 razy (z UWM 10)
Regulamin organizacyjny Biblioteki G?ównej 404 razy (z UWM 16)
Akty prawne Nr 1/2002 396 razy (z UWM 8)
Rejestr zmian w serwisie BIP UWM 1072 razy (z UWM 684)
Akty prawne Nr 2/2002 690 razy (z UWM 684)
Akty prawne Nr 3/2002 15 razy (z UWM 9)
8 razy (z UWM 2)
Akty prawne Nr 4/2002 6 razy (z UWM 2)
Akty prawne Nr 3/2001 7 razy (z UWM 3)
Akty prawne Nr 2/2001 9 razy (z UWM 5)
Akty prawne Nr 1/2001 7 razy (z UWM 3)
13 razy (z UWM 9)
15 razy (z UWM 11)
Akty prawne Nr 2/2003 3422 razy (z UWM 11)
Wniosek o udost?pnienie informacji publicznej 3484 razy (z UWM 73)
Akty prawne Nr 3/2003 3110 razy (z UWM 73)
Akty prawne Nr 1/2004 3535 razy (z UWM 498)
Akty prawne 1/2003 3295 razy (z UWM 258)
Akty prawne 2/2004 3670 razy (z UWM 258)
Akty prawne nr 3/2004 2056 razy (z UWM 258)
Akty prawne nr 4/2004 3365 razy (z UWM 258)
Akty prawne Nr 4/2001 3020 razy (z UWM 258)
Akty prawne Nr 4/2003 3885 razy (z UWM 258)
Akty prawne Nr 1/2005 4288 razy (z UWM 661)
Akty prawne Nr 2/2005 5283 razy (z UWM 1656)
Akty prawne Nr 3/2005 4072 razy (z UWM 445)
Akty prawne Nr 4/2005 4618 razy (z UWM 991)
Jednostki ?rodowiskowe 3669 razy (z UWM 42)
SENAT AKADEMICKI 3704 razy (z UWM 77)
KOMISJE SENACKIE 1099 razy (z UWM 77)
Statut 242 razy (z UWM 77)
regulaminy 205 razy (z UWM 40)
nieruchomo?ci 1234 razy (z UWM 40)
Regulamin Senatu 840 razy (z UWM 40)
REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIA?U 854 razy (z UWM 54)
REGULAMIN ORGANIZACYJNY INSTYTUTU WYDZIA?OWEGO 814 razy (z UWM 14)
REGULAMIN ORGANIZACYJNY KATEDRY 841 razy (z UWM 41)
REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAK?ADU (KLINIKI) 1028 razy (z UWM 41)
REGULAMIN ORGANIZACYJNY STUDIUM J?ZYKÓW OBCYCH 999 razy (z UWM 12)
REGULAMIN ORGANIZACYJNY STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU 997 razy (z UWM 10)
REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI G?ÓWNEJ 1001 razy (z UWM 14)
Uchwa?y Senatu 2006 (1-74) 1177 razy (z UWM 14)
Zarz?dzenia Rektora 2006 (1-29) 1667 razy (z UWM 504)
Decyzje Rektora 2006 1895 razy (z UWM 504)
Studium J?zyków Obcych 1435 razy (z UWM 44)
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 1424 razy (z UWM 33)
O?rodek Eksploatacji i Zarz?dzania Miejsk? Sieci? Komputerow? OLMAN 1425 razy (z UWM 34)
Biblioteka G?ówna 1475 razy (z UWM 84)
Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego 1414 razy (z UWM 23)
Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich 1410 razy (z UWM 19)
Centrum Studiów Ba?tyckich 1411 razy (z UWM 20)
Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne 1418 razy (z UWM 27)
Katedra UNESCO 1405 razy (z UWM 14)
Mi?dzynarodowe Centrum Edukacyjne w Braniewie 1133 razy (z UWM 14)
Mi?dzynarodowe Centrum Kszta?cenia Ustawicznego 1138 razy (z UWM 19)
Regionalne Centrum Informatyczne 860 razy (z UWM 19)
Stacja Dydaktyczno-Badawcza z siedzib? w Ba?dach 847 razy (z UWM 19)
Stacja Dydaktyczno-Badawcza z siedzib? w ???anach 850 razy (z UWM 22)
Wydawnictwo Uniwersytetu 860 razy (z UWM 32)
Akademickie Centrum Mediów i Promocji 867 razy (z UWM 39)
Akademicki O?rodek Przysposobienia Obronnego 874 razy (z UWM 46)
888 razy (z UWM 60)
Biuro Rektora 923 razy (z UWM 95)
Audyt Wewn?trzny 885 razy (z UWM 57)
Biuro Kadr i Spraw Socjalnych 958 razy (z UWM 130)
Biuro Nauki i Wspó?pracy Regionalnej 902 razy (z UWM 74)
Biuro ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich 884 razy (z UWM 56)
Biuro Wspó?pracy z Zagranic? 882 razy (z UWM 54)
Biuro Rzecznika Prasowego 914 razy (z UWM 86)
Kwestura 916 razy (z UWM 88)
Dzia? Kontroli Dowodów Finansowo-Ksi?gowych 872 razy (z UWM 44)
Dzia? Planowania i Organizacji 868 razy (z UWM 40)
Zespó? ds. Zamówie? Publicznych 965 razy (z UWM 137)
Dzia? Informatyzacji Administracji 896 razy (z UWM 68)
Dzia? Obs?ugi Technicznej 850 razy (z UWM 68)
Dzia? Bezpiecze?stwa i Dozoru Mienia 814 razy (z UWM 32)
Dzia? Obs?ugi Gospodarczej i Terenów Zieleni 816 razy (z UWM 34)
Dzia? Zaopatrzenia i Transportu 838 razy (z UWM 56)
Stanowisko ds. Gospodarowania Odpadami 809 razy (z UWM 27)
Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpo?arowej 807 razy (z UWM 25)
Zespó? Administracji Obiektów i Obs?ugi Organizacji Spo?ecznych 803 razy (z UWM 21)
Zespó? Obs?ugi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej 809 razy (z UWM 27)
Dzia? Gospodarki Nieruchomo?ciami 837 razy (z UWM 55)
Zak?ad Poligrafii 806 razy (z UWM 24)
Sekcja Inwentaryzacji 816 razy (z UWM 34)
Dzia? BHP 847 razy (z UWM 65)
Archiwum 794 razy (z UWM 12)
O?rodek Kultury Studenckiej 820 razy (z UWM 38)
XII Liceum Akademickie 811 razy (z UWM 29)
Studia stacjonarne 865 razy (z UWM 83)
Studia niestacjonarne 816 razy (z UWM 34)
Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego 801 razy (z UWM 19)
Numery telefonów pod którymi mo?na uzyska? informacje o rekrutacji na studia 799 razy (z UWM 17)
Internetowa rejestracja kandydatów (IRK) 877 razy (z UWM 95)
Konta i numery rachunków bankowych Uniwersytetu 929 razy (z UWM 147)
Dokumenty 838 razy (z UWM 56)
Studia podyplomowe 832 razy (z UWM 50)
Studia doktoranckie 809 razy (z UWM 27)
REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI 784 razy (z UWM 27)
Studia na odleg?o?? 815 razy (z UWM 58)
Regulamin pomocy materialnej 859 razy (z UWM 102)
REGULAMIN MIESZKA?CÓW DOMÓW STUDENCKICH 770 razy (z UWM 13)
REGULAMIN STUDIÓW 5938 razy (z UWM 13)
R E G U L A M I N S T U D I Ó W P O D Y P L O M O W Y C H 5966 razy (z UWM 41)
Punkty kasowe 5986 razy (z UWM 61)
Studia stacjonarne 2007/2008 5996 razy (z UWM 71)
Studia niestacjonarne 2007/2008 5966 razy (z UWM 41)
Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego 2007/2008 5944 razy (z UWM 19)
Studia doktoranckie 2007/2008 5994 razy (z UWM 69)
Uchwa?y Senatu 2006 (75+) 6238 razy (z UWM 313)
Uchwa?a 56 5971 razy (z UWM 46)
Bilans jednostek 5990 razy (z UWM 65)
Rachunek zysków i strat 5927 razy (z UWM 2)
Zestawienie zmian w kapitale w?asnym 6051 razy (z UWM 126)
Rachunek przep?ywów pieni??nych 5959 razy (z UWM 34)
G?ówny Urz?d Statystyczny 5953 razy (z UWM 28)
6249 razy (z UWM 324)
Dodatkowa rekrutacja 5939 razy (z UWM 14)
Regulamin pomocy materialnej - dotoranci 5940 razy (z UWM 15)
Kody finansowe jednostek organizacyjnych 6015 razy (z UWM 90)
Kody finansowe kierunków studiów 697 razy (z UWM 90)
Kody ewidencji korespondencji jednostek organizacyjnych 645 razy (z UWM 38)
Zarz?dzenia Rektora 2006 (30+) 807 razy (z UWM 200)
Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego przy UWM w Olsztynie / Prüfungszentrum Goethe-Institut 631 razy (z UWM 24)
Stanowisko Senatu z dnia 24 listopada 686 razy (z UWM 24)
Wnioski Senatu z posiedzenia z dnia 27 pa?dziernika 667 razy (z UWM 24)
Regulamin pracy Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie 733 razy (z UWM 90)
Terminy posiedze? Senatu UW w roku akademickim 2006/2007 588 razy (z UWM 90)
Terminy posiedze? Senatu UW w roku akademickim 2007/2008 513 razy (z UWM 15)
Protoko?y z posiedze? Senatu 789 razy (z UWM 15)
Protoko?y z posiedze? Senatu 2006 520 razy (z UWM 15)
Protoko?y z posiedze? Senatu 2007 523 razy (z UWM 15)
Terminy posiedze? Senatu 549 razy (z UWM 41)
Sprawozdania roczne Rektora UWM 598 razy (z UWM 90)
Wydzia? Teologii 582 razy (z UWM 74)
organizacja roku akademickiego 2006/2007 563 razy (z UWM 55)
Redakcja 533 razy (z UWM 25)
Zarz?dzenia rektora 2007 1069 razy (z UWM 561)
prorektor ds. nauki i wspó?pracy regionalnej prof. dr hab. Jan Jankowski 541 razy (z UWM 33)
Wydzia? Nauk Technicznych 610 razy (z UWM 33)
Decyzje Rektora 2007 820 razy (z UWM 243)
Wydzia? Nauk Ekonomicznych 614 razy (z UWM 37)
Wydzia? Kszta?towania ?rodowiska 618 razy (z UWM 41)
Wydzia? Biologii 614 razy (z UWM 37)
Wydzia? Humanistyczny 606 razy (z UWM 29)
Wydzia? Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 631 razy (z UWM 54)
587 razy (z UWM 10)
Wydzia? Medycyny Weterynaryjnej 592 razy (z UWM 15)
Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t 610 razy (z UWM 33)
Wydzia? Ochrony ?rodowiska i Rybactwa 562 razy (z UWM 33)
Dzia? Telekomunikacji 554 razy (z UWM 25)
Wydzia? Nauk Spo?ecznych i Sztuki 560 razy (z UWM 25)
Biuro Nauki i Wspó?pracy Regionalnej 561 razy (z UWM 26)
Pozosta?e komisje 555 razy (z UWM 20)
Dzia? Planowania i Organizacji 553 razy (z UWM 18)
Uchwa?y 2007 811 razy (z UWM 276)
Podstawowe informacje o rekrutacji 4837 razy (z UWM 276)
Dokumenty 4593 razy (z UWM 32)
Dziekanat Wydzia?u Nauk o ?ywno?ci 596 razy (z UWM 32)
Rzecznik patentowy 600 razy (z UWM 36)
Sprzeda? analizatora 579 razy (z UWM 15)
Bezp?atne szkolenia dla niepe?nosprawnych 575 razy (z UWM 11)
Niezale?ny Samorz?dny Zwi?zek Zawodowy „Solidarno??” UWM 586 razy (z UWM 22)
Zwi?zek Nauczycielstwa Polskiego w UWM 571 razy (z UWM 7)
Zwi?zek Zawodowy Pracowników Rolnictwa w Rzeczypospolitej Polskiej 572 razy (z UWM 8)
Fundacja im. M. Oczapowskiego 571 razy (z UWM 7)
„?AK” Fundacja Pomocy Studentom UWM w Olsztynie 582 razy (z UWM 18)
Spo?eczna Inspekcja Pracy 571 razy (z UWM 7)
Rada Uczelniana Samorz?du Studenckiego 835 razy (z UWM 7)
Niepubliczny Akademicki Zak?ad Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. 838 razy (z UWM 10)
Klub Sportowy AZS UWM 831 razy (z UWM 3)
Klub Pracowników UWM „BACCALARIUM” 837 razy (z UWM 9)
Stowarzyszenie Absolwentów 835 razy (z UWM 7)
„5 plus X” – Czasopismo Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie 833 razy (z UWM 5)
Zak?ad Produkcyjno-Do?wiadczalny „Ba?cyny” Spó?ka z o.o. 833 razy (z UWM 5)
Zak?ad Produkcyjno-Do?wiadczalny „Pozorty” Spó?ka z o.o. 831 razy (z UWM 3)
Placówki us?ugowo-handlowe 834 razy (z UWM 6)
Przysta? Kortowska 834 razy (z UWM 6)
O?rodek Kultury i J?zyka Polskiego dla Cudzoziemców 842 razy (z UWM 14)
Regulamin studiów doktoranckich 849 razy (z UWM 21)
Sprawozdanie finansowe 2006 664 razy (z UWM 21)
Uchwa?a 165/2007 692 razy (z UWM 21)
Statut Uczelni 850 razy (z UWM 21)
Regulamin BIP UWM 872 razy (z UWM 43)
Schemat Organizacyjny 860 razy (z UWM 43)
Dzia? Telekomunikacji 842 razy (z UWM 25)
Pomoc do BIP UWM 804 razy (z UWM 25)
Organizacja roku akademickiego 2007/2008 884 razy (z UWM 25)
Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych 751 razy (z UWM 25)
Regulamin funkcjonowanie Muzeum Uniwersyteckiego 733 razy (z UWM 25)
Regulamin organizacyjny archiwum 755 razy (z UWM 25)
Regulamin Rady Archiwalnej 704 razy (z UWM 25)
Dzia? Gospodarki Nierychomo?ciami 693 razy (z UWM 14)
Wydawnictwo Uniwersytetu 627 razy (z UWM 14)
Test 352 razy (z UWM 14)
Dzia? Obs?ugi Technicznej 606 razy (z UWM 14)
Regulamin udzielania zamówie? publicznych 686 razy (z UWM 14)

Ta strona by?a odwiedzana 1328 razy (w tym z UWM 157 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2003-06-30
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr in?. Maciej Orzechowski

© 2020 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa