Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Pi?tek 22 listopada 2019 r.
Strona G?ówna

O BIP UWM

Statystyka odwiedzin poszczególnych podstron

Nazwa strony Liczba wizyt
0 razy (z UWM )
INFORMACJA O UNIWERSYTECIE 14634 razy (z UWM 14634)
Kalendarium powstania Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie 105 razy (z UWM 105)
Ustawa powo?uj?ca Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie 131 razy (z UWM 131)
Kierownictwo Administracji 616 razy (z UWM 616)
Jednostki mi?dzywydzia?owe 149 razy (z UWM 149)
Jednostki ogólnouczelniane 213 razy (z UWM 213)
Zwi?zki zawodowe 94 razy (z UWM 94)
REKTOR prof. dr hab. Ryszard Górecki 325 razy (z UWM 325)
PROREKTOR ds. KSZTA?CENIA prof. dr hab. Józef Górniewicz 186 razy (z UWM 186)
PROREKTOR ds. ROZWOJU UCZELNI prof. dr hab. Andrzej Koncicki 162 razy (z UWM 162)
PROREKTOR ds. KADR prof. dr hab. Gabriel Fordo?ski 149 razy (z UWM 149)
106 razy (z UWM 106)
PROREKTOR ds. studenckich prof. dr hab. Janusz Piechocki 145 razy (z UWM 145)
Kanclerz dr in?. Aleksander Socha 173 razy (z UWM 173)
Usytuowanie obiektów uniwersyteckich na terenie Kortowa 111 razy (z UWM 111)
Obiekty UWM w Olsztynie 163 razy (z UWM 163)
Oferta kszta?cenia Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 2003/2004. Studia dzienne 57 razy (z UWM 57)
Oferta kszta?cenia Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 2003/2004. Studia wieczorowe 13 razy (z UWM 13)
Oferta kszta?cenia Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 2003/2004. Studia zaoczne 29 razy (z UWM 29)
Studia podyplomowe 507 razy (z UWM 29)
UCHWA?A Nr 29 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie: polityki kadrowej 590 razy (z UWM 112)
UCHWA?A Nr 33 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie: zmiany Uchwa?y Senatu Nr 117 z 25 stycznia 2002 r. w sprawie powo?ania Uczelnianej Komisji Wyborczej 708 razy (z UWM 112)
UCHWA?A Nr 30 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie: utworzenia Centrum Jako?ci i Innowacji na Wydziale Nauk Technicznych 610 razy (z UWM 14)
UCHWA?A Nr 32 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie: wyra?enia zgody na nieodp?atne przekazanie prawa u?ytkowania wieczystego gruntu po?o?onego w obr?bie Nr 152 m. Olsztyna na rzecz Rzymsko-Katolickiej 596 razy (z UWM 14)
UCHWA?A Nr 31 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie: wyra?enia zgody na przyj?cie darowizny przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie od Archidiecezji Warmi?skiej 591 razy (z UWM 14)
UCHWA?A Nr 34 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie: utworzenia w Olsztynie S?du Apelacyjnego i Prokuratury Apelacyjnej. 611 razy (z UWM 34)
Op?ata rekrutacyjna 736 razy (z UWM 34)
Biuro Wspó?pracy z Zagranic? 853 razy (z UWM 151)
Zamówienia publiczne 1069 razy (z UWM 367)
Wyniki wyszukiwania 2216 razy (z UWM 1514)
Struktura w?asno?ciowa 924 razy (z UWM 222)
Regulamin organizacyjny Senatu 707 razy (z UWM 5)
Rozdzia? 1 1019 razy (z UWM 317)
Instrukcja obs?ugi 843 razy (z UWM 141)
Rozdzia? 2 793 razy (z UWM 91)
Rozdzia? 3 979 razy (z UWM 91)
Statystyka odwiedzin poszczególnych podstron 1045 razy (z UWM 157)
Rozdzia? 4 947 razy (z UWM 59)
Rozdzia? 5 819 razy (z UWM 59)
Rozdzia? 6 937 razy (z UWM 59)
Rozdzia? 7 559 razy (z UWM 59)
Rozdzia? 8 524 razy (z UWM 24)
Rozdzia? 9 501 razy (z UWM 24)
Rozdzia? 10 574 razy (z UWM 24)
Rozdzia? 11 541 razy (z UWM 24)
Za??cznik nr 1 do Statutu 635 razy (z UWM 118)
Za??cznik nr 2 do Statutu 632 razy (z UWM 115)
Za??cznik nr 3 do Statutu 595 razy (z UWM 78)
Kody jednostek 455 razy (z UWM 78)
Kody finansowe jednostek organizacyjnych 392 razy (z UWM 15)
Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t 596 razy (z UWM 219)
Wydzia? Biologii 542 razy (z UWM 165)
Wydzia? Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 557 razy (z UWM 180)
Wydzia? Humanistyczny 504 razy (z UWM 127)
Wydzia? Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa 545 razy (z UWM 168)
Wydzia? Matematyki i Informatyki 473 razy (z UWM 96)
Wydzia? Medycyny Weterynaryjnej 461 razy (z UWM 84)
Wydzia? Nauk Technicznych 502 razy (z UWM 125)
Wydzia? Nauki o ?ywno?ci 514 razy (z UWM 137)
Wydzia? Ochrony ?rodowiska i Rybactwa 466 razy (z UWM 89)
WYDZIA? NAUK SPO?ECZNYCH I SZTUKI 381 razy (z UWM 4)
Wydzia? Prawa i Administracji 502 razy (z UWM 125)
Wydzia? Teologii 474 razy (z UWM 97)
Wydzia? Nauk Ekonomicznych 547 razy (z UWM 170)
382 razy (z UWM 5)
Zarz?dzenie nr 12 601 razy (z UWM 224)
Regulamin organizacyjny Wydzia?u 428 razy (z UWM 51)
Regulamin organizacyjny Instytutu 392 razy (z UWM 15)
Regulamin organizacyjny Katedry 423 razy (z UWM 46)
Regulamin organizacyjny Zak?adu (Kliniki) 399 razy (z UWM 22)
Regulamin organizacyjny Studium J?zyków Obcych 387 razy (z UWM 10)
Regulamin organizacyjny Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 387 razy (z UWM 10)
Regulamin organizacyjny Biblioteki G?ównej 393 razy (z UWM 16)
Akty prawne Nr 1/2002 385 razy (z UWM 8)
Rejestr zmian w serwisie BIP UWM 1061 razy (z UWM 684)
Akty prawne Nr 2/2002 690 razy (z UWM 684)
Akty prawne Nr 3/2002 15 razy (z UWM 9)
8 razy (z UWM 2)
Akty prawne Nr 4/2002 6 razy (z UWM 2)
Akty prawne Nr 3/2001 7 razy (z UWM 3)
Akty prawne Nr 2/2001 9 razy (z UWM 5)
Akty prawne Nr 1/2001 7 razy (z UWM 3)
13 razy (z UWM 9)
15 razy (z UWM 11)
Akty prawne Nr 2/2003 3399 razy (z UWM 11)
Wniosek o udost?pnienie informacji publicznej 3461 razy (z UWM 73)
Akty prawne Nr 3/2003 3085 razy (z UWM 73)
Akty prawne Nr 1/2004 3510 razy (z UWM 498)
Akty prawne 1/2003 3270 razy (z UWM 258)
Akty prawne 2/2004 3642 razy (z UWM 258)
Akty prawne nr 3/2004 2029 razy (z UWM 258)
Akty prawne nr 4/2004 3321 razy (z UWM 258)
Akty prawne Nr 4/2001 2963 razy (z UWM 258)
Akty prawne Nr 4/2003 3865 razy (z UWM 258)
Akty prawne Nr 1/2005 4262 razy (z UWM 655)
Akty prawne Nr 2/2005 5259 razy (z UWM 1652)
Akty prawne Nr 3/2005 4050 razy (z UWM 443)
Akty prawne Nr 4/2005 4593 razy (z UWM 986)
Jednostki ?rodowiskowe 3649 razy (z UWM 42)
SENAT AKADEMICKI 3684 razy (z UWM 77)
KOMISJE SENACKIE 1077 razy (z UWM 77)
Statut 242 razy (z UWM 77)
regulaminy 205 razy (z UWM 40)
nieruchomo?ci 1214 razy (z UWM 40)
Regulamin Senatu 812 razy (z UWM 40)
REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIA?U 826 razy (z UWM 54)
REGULAMIN ORGANIZACYJNY INSTYTUTU WYDZIA?OWEGO 786 razy (z UWM 14)
REGULAMIN ORGANIZACYJNY KATEDRY 813 razy (z UWM 41)
REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAK?ADU (KLINIKI) 1005 razy (z UWM 41)
REGULAMIN ORGANIZACYJNY STUDIUM J?ZYKÓW OBCYCH 976 razy (z UWM 12)
REGULAMIN ORGANIZACYJNY STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU 974 razy (z UWM 10)
REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI G?ÓWNEJ 978 razy (z UWM 14)
Uchwa?y Senatu 2006 (1-74) 1159 razy (z UWM 14)
Zarz?dzenia Rektora 2006 (1-29) 1649 razy (z UWM 504)
Decyzje Rektora 2006 1851 razy (z UWM 504)
Studium J?zyków Obcych 1391 razy (z UWM 44)
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 1380 razy (z UWM 33)
O?rodek Eksploatacji i Zarz?dzania Miejsk? Sieci? Komputerow? OLMAN 1381 razy (z UWM 34)
Biblioteka G?ówna 1431 razy (z UWM 84)
Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego 1370 razy (z UWM 23)
Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich 1366 razy (z UWM 19)
Centrum Studiów Ba?tyckich 1367 razy (z UWM 20)
Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne 1374 razy (z UWM 27)
Katedra UNESCO 1361 razy (z UWM 14)
Mi?dzynarodowe Centrum Edukacyjne w Braniewie 1108 razy (z UWM 14)
Mi?dzynarodowe Centrum Kszta?cenia Ustawicznego 1113 razy (z UWM 19)
Regionalne Centrum Informatyczne 838 razy (z UWM 19)
Stacja Dydaktyczno-Badawcza z siedzib? w Ba?dach 825 razy (z UWM 19)
Stacja Dydaktyczno-Badawcza z siedzib? w ???anach 828 razy (z UWM 22)
Wydawnictwo Uniwersytetu 838 razy (z UWM 32)
Akademickie Centrum Mediów i Promocji 845 razy (z UWM 39)
Akademicki O?rodek Przysposobienia Obronnego 852 razy (z UWM 46)
866 razy (z UWM 60)
Biuro Rektora 901 razy (z UWM 95)
Audyt Wewn?trzny 863 razy (z UWM 57)
Biuro Kadr i Spraw Socjalnych 936 razy (z UWM 130)
Biuro Nauki i Wspó?pracy Regionalnej 880 razy (z UWM 74)
Biuro ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich 862 razy (z UWM 56)
Biuro Wspó?pracy z Zagranic? 860 razy (z UWM 54)
Biuro Rzecznika Prasowego 892 razy (z UWM 86)
Kwestura 894 razy (z UWM 88)
Dzia? Kontroli Dowodów Finansowo-Ksi?gowych 850 razy (z UWM 44)
Dzia? Planowania i Organizacji 846 razy (z UWM 40)
Zespó? ds. Zamówie? Publicznych 943 razy (z UWM 137)
Dzia? Informatyzacji Administracji 874 razy (z UWM 68)
Dzia? Obs?ugi Technicznej 825 razy (z UWM 68)
Dzia? Bezpiecze?stwa i Dozoru Mienia 789 razy (z UWM 32)
Dzia? Obs?ugi Gospodarczej i Terenów Zieleni 791 razy (z UWM 34)
Dzia? Zaopatrzenia i Transportu 813 razy (z UWM 56)
Stanowisko ds. Gospodarowania Odpadami 784 razy (z UWM 27)
Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpo?arowej 782 razy (z UWM 25)
Zespó? Administracji Obiektów i Obs?ugi Organizacji Spo?ecznych 778 razy (z UWM 21)
Zespó? Obs?ugi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej 784 razy (z UWM 27)
Dzia? Gospodarki Nieruchomo?ciami 812 razy (z UWM 55)
Zak?ad Poligrafii 781 razy (z UWM 24)
Sekcja Inwentaryzacji 791 razy (z UWM 34)
Dzia? BHP 822 razy (z UWM 65)
Archiwum 769 razy (z UWM 12)
O?rodek Kultury Studenckiej 795 razy (z UWM 38)
XII Liceum Akademickie 786 razy (z UWM 29)
Studia stacjonarne 840 razy (z UWM 83)
Studia niestacjonarne 791 razy (z UWM 34)
Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego 776 razy (z UWM 19)
Numery telefonów pod którymi mo?na uzyska? informacje o rekrutacji na studia 774 razy (z UWM 17)
Internetowa rejestracja kandydatów (IRK) 852 razy (z UWM 95)
Konta i numery rachunków bankowych Uniwersytetu 904 razy (z UWM 147)
Dokumenty 813 razy (z UWM 56)
Studia podyplomowe 807 razy (z UWM 50)
Studia doktoranckie 784 razy (z UWM 27)
REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI 765 razy (z UWM 27)
Studia na odleg?o?? 796 razy (z UWM 58)
Regulamin pomocy materialnej 840 razy (z UWM 102)
REGULAMIN MIESZKA?CÓW DOMÓW STUDENCKICH 751 razy (z UWM 13)
REGULAMIN STUDIÓW 5916 razy (z UWM 13)
R E G U L A M I N S T U D I Ó W P O D Y P L O M O W Y C H 5944 razy (z UWM 41)
Punkty kasowe 5964 razy (z UWM 61)
Studia stacjonarne 2007/2008 5974 razy (z UWM 71)
Studia niestacjonarne 2007/2008 5944 razy (z UWM 41)
Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego 2007/2008 5922 razy (z UWM 19)
Studia doktoranckie 2007/2008 5972 razy (z UWM 69)
Uchwa?y Senatu 2006 (75+) 6216 razy (z UWM 313)
Uchwa?a 56 5949 razy (z UWM 46)
Bilans jednostek 5968 razy (z UWM 65)
Rachunek zysków i strat 5905 razy (z UWM 2)
Zestawienie zmian w kapitale w?asnym 6029 razy (z UWM 126)
Rachunek przep?ywów pieni??nych 5937 razy (z UWM 34)
G?ówny Urz?d Statystyczny 5931 razy (z UWM 28)
6227 razy (z UWM 324)
Dodatkowa rekrutacja 5917 razy (z UWM 14)
Regulamin pomocy materialnej - dotoranci 5918 razy (z UWM 15)
Kody finansowe jednostek organizacyjnych 5993 razy (z UWM 90)
Kody finansowe kierunków studiów 676 razy (z UWM 90)
Kody ewidencji korespondencji jednostek organizacyjnych 624 razy (z UWM 38)
Zarz?dzenia Rektora 2006 (30+) 786 razy (z UWM 200)
Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego przy UWM w Olsztynie / Prüfungszentrum Goethe-Institut 610 razy (z UWM 24)
Stanowisko Senatu z dnia 24 listopada 666 razy (z UWM 24)
Wnioski Senatu z posiedzenia z dnia 27 pa?dziernika 644 razy (z UWM 24)
Regulamin pracy Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie 710 razy (z UWM 90)
Terminy posiedze? Senatu UW w roku akademickim 2006/2007 577 razy (z UWM 90)
Terminy posiedze? Senatu UW w roku akademickim 2007/2008 502 razy (z UWM 15)
Protoko?y z posiedze? Senatu 766 razy (z UWM 15)
Protoko?y z posiedze? Senatu 2006 510 razy (z UWM 15)
Protoko?y z posiedze? Senatu 2007 514 razy (z UWM 15)
Terminy posiedze? Senatu 540 razy (z UWM 41)
Sprawozdania roczne Rektora UWM 589 razy (z UWM 90)
Wydzia? Teologii 573 razy (z UWM 74)
organizacja roku akademickiego 2006/2007 554 razy (z UWM 55)
Redakcja 524 razy (z UWM 25)
Zarz?dzenia rektora 2007 1059 razy (z UWM 560)
prorektor ds. nauki i wspó?pracy regionalnej prof. dr hab. Jan Jankowski 532 razy (z UWM 33)
Wydzia? Nauk Technicznych 595 razy (z UWM 33)
Decyzje Rektora 2007 805 razy (z UWM 243)
Wydzia? Nauk Ekonomicznych 599 razy (z UWM 37)
Wydzia? Kszta?towania ?rodowiska 603 razy (z UWM 41)
Wydzia? Biologii 599 razy (z UWM 37)
Wydzia? Humanistyczny 591 razy (z UWM 29)
Wydzia? Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 616 razy (z UWM 54)
572 razy (z UWM 10)
Wydzia? Medycyny Weterynaryjnej 577 razy (z UWM 15)
Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t 595 razy (z UWM 33)
Wydzia? Ochrony ?rodowiska i Rybactwa 546 razy (z UWM 33)
Dzia? Telekomunikacji 538 razy (z UWM 25)
Wydzia? Nauk Spo?ecznych i Sztuki 550 razy (z UWM 25)
Biuro Nauki i Wspó?pracy Regionalnej 551 razy (z UWM 26)
Pozosta?e komisje 545 razy (z UWM 20)
Dzia? Planowania i Organizacji 543 razy (z UWM 18)
Uchwa?y 2007 801 razy (z UWM 276)
Podstawowe informacje o rekrutacji 4801 razy (z UWM 276)
Dokumenty 4557 razy (z UWM 32)
Dziekanat Wydzia?u Nauk o ?ywno?ci 582 razy (z UWM 32)
Rzecznik patentowy 586 razy (z UWM 36)
Sprzeda? analizatora 565 razy (z UWM 15)
Bezp?atne szkolenia dla niepe?nosprawnych 561 razy (z UWM 11)
Niezale?ny Samorz?dny Zwi?zek Zawodowy „Solidarno??” UWM 572 razy (z UWM 22)
Zwi?zek Nauczycielstwa Polskiego w UWM 557 razy (z UWM 7)
Zwi?zek Zawodowy Pracowników Rolnictwa w Rzeczypospolitej Polskiej 558 razy (z UWM 8)
Fundacja im. M. Oczapowskiego 557 razy (z UWM 7)
„?AK” Fundacja Pomocy Studentom UWM w Olsztynie 568 razy (z UWM 18)
Spo?eczna Inspekcja Pracy 557 razy (z UWM 7)
Rada Uczelniana Samorz?du Studenckiego 812 razy (z UWM 7)
Niepubliczny Akademicki Zak?ad Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. 815 razy (z UWM 10)
Klub Sportowy AZS UWM 808 razy (z UWM 3)
Klub Pracowników UWM „BACCALARIUM” 814 razy (z UWM 9)
Stowarzyszenie Absolwentów 812 razy (z UWM 7)
„5 plus X” – Czasopismo Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie 810 razy (z UWM 5)
Zak?ad Produkcyjno-Do?wiadczalny „Ba?cyny” Spó?ka z o.o. 810 razy (z UWM 5)
Zak?ad Produkcyjno-Do?wiadczalny „Pozorty” Spó?ka z o.o. 808 razy (z UWM 3)
Placówki us?ugowo-handlowe 811 razy (z UWM 6)
Przysta? Kortowska 811 razy (z UWM 6)
O?rodek Kultury i J?zyka Polskiego dla Cudzoziemców 819 razy (z UWM 14)
Regulamin studiów doktoranckich 826 razy (z UWM 21)
Sprawozdanie finansowe 2006 649 razy (z UWM 21)
Uchwa?a 165/2007 669 razy (z UWM 21)
Statut Uczelni 830 razy (z UWM 21)
Regulamin BIP UWM 852 razy (z UWM 43)
Schemat Organizacyjny 836 razy (z UWM 43)
Dzia? Telekomunikacji 818 razy (z UWM 25)
Pomoc do BIP UWM 782 razy (z UWM 25)
Organizacja roku akademickiego 2007/2008 868 razy (z UWM 25)
Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych 727 razy (z UWM 25)
Regulamin funkcjonowanie Muzeum Uniwersyteckiego 711 razy (z UWM 25)
Regulamin organizacyjny archiwum 734 razy (z UWM 25)
Regulamin Rady Archiwalnej 682 razy (z UWM 25)
Dzia? Gospodarki Nierychomo?ciami 671 razy (z UWM 14)
Wydawnictwo Uniwersytetu 612 razy (z UWM 14)
Test 342 razy (z UWM 14)
Dzia? Obs?ugi Technicznej 591 razy (z UWM 14)
Regulamin udzielania zamówie? publicznych 665 razy (z UWM 14)

Ta strona by?a odwiedzana 1304 razy (w tym z UWM 157 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2003-06-30
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr in?. Maciej Orzechowski

© 2019 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa